پروژه های در دست

پروژه های در دست

پروژه های در دست عبارتند از:
  • نگهداری شبکه شرکت نوین فناور احیا
  • نگهداری شبکه شرکت ساریا
  • نگهداری شبکه داخلی شرکت مبین نت
  • راه اندازی Dot1x شرکت نفت پاسارگاد
  • بازطراحی شبکه شرکت نفت حفاری شمال
Back to Top