تخصصی

تخصصی

انجام کلیه خدمات تخصصی شبکه

خدمات زیرمجموعه

پسیو

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمت پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات با داشتن تیم مجرب اق ...

شبکه

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمت پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات با داشتن تیم مجرب اق ...

مجازی سازی

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمت پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات با داشتن تیم مجرب اق ...

امنیت

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمت پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات با داشتن تیم مجرب اق ...

وایرلس

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمت پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات با داشتن تیم مجرب اق ...

سیستم های تلفنی بر پایه شبکه (VoIP)

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمت پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات با داشتن تیم مجرب اق ...

مانیتورینگ

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمت پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات با داشتن تیم مجرب اق ...

دوربینهای مدار بسته

 گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمت پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات با داشتن تیم م ...

Back to Top